Algemene Voorwaarden D&S Accountancy en Advies B.V.

De besloten vennootschap D&S Accountancy en Advies B.V. (hierna: D&S) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84784962 en is gevestigd aan Kerketuinenweg 10 B (2544CW) te Den Haag.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door D&S.

3. Diensten: De Diensten die D&S aanbiedt zijn: het verzorgen van financiële administratie in de breedste zin van het woord, waaronder het opstellen van een jaarrekening, debiteurenbeheer, het geven van financieel -en belastingadvies, het doen van belastingaangifte voor de Opdrachtgever (waaronder maar niet uitsluitend aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting), personeelszaken, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van financieringen en het opstellen van ondernemingsplannen.

4. D&S: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die D&S heeft aangesteld, projecten aan D&S heeft verleend voor Diensten die door D&S worden uitgevoerd, of waaraan D&S een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en D&S, alsmede voorstellen van D&S voor Diensten die door D&S aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door D&S waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van D&S, elke Overeenkomst tussen D&S en Opdrachtgever en op elke dienst die door D&S wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal D&S aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met D&S is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval D&S niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door D&S gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. D&S is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft D&S het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor D&S gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van D&S zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van D&S heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan D&S te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. D&S heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. D&S is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met D&S wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan D&S wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met D&S is verbonden.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst kan worden aangegaan in de vorm van een abonnement. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één maand waarbij tussentijds opzeggen niet mogelijk is.

2. De Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of D&S de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand.

3. Het abonnement kan na afloop van iedere maand geüpgraded of gedowngraded worden. Dit kan enkel uitsluitend in overleg met D&S in verband met de tijdsplanning van D&S.

4. Zowel Opdrachtgever als D&S kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover D&S ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

6. Zowel Opdrachtgever als D&S kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is D&S nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit twee maanden, dat D&S de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan Opdrachtgever c.q. een door Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. D&S zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. D&S staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan D&S de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door D&S aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. D&S heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is D&S niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor D&S, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. D&S is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt D&S Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is D&S aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door D&S of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft D&S recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor D&S voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving. Opdrachtgever is ermee bekend dat D&S onder meer, doch niet uitsluitend:

  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
  4. D&S sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door D&S aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

9. D&S voert haar dienstverlening in beginsel online uit. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan D&S haar diensten op locatie van Opdrachtgever verrichten. Als D&S op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van D&S noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door D&S verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat D&S niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. D&S is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is D&S verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door D&S voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. D&S kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is D&S gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan D&S.

4. Indien overeengekomen is dat D&S de belastingaangifte voor Opdrachtgever zal doen, dan dient Opdrachtgever D&S hiervoor te machtigen. Indien een machtiging uitblijft, is D&S gerechtigd om de uitvoering van die Dienst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige door Opdrachtgever geleden schade.

5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van de Overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar en dat subadministraties aansluiten op het grootboek en dat alle overige informatie welke D&S op enigerlei wijze nodig heeft voor het uitvoeren van haar Diensten voorhanden zijn. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal D&S de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.

Artikel 8 – Adviezen

1. D&S kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal D&S de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door D&S verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als (bindend) fiscaal en/of juridisch advies. Ook indien D&S Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer fiscaal en/of juridisch advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van D&S verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien D&S wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door D&S gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van D&S kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal D&S schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. Het advies is gebaseerd op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij D&S op het moment van het uitbrengen van het advies. Bij het uitbrengen van het advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. D&S is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van D&S, D&S een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

3. D&S zal in haar communicatie naar Opdrachtgever duidelijk zijn welke werkzaamheden buiten de genoemde abonnementsprijs vallen en waarvoor Opdrachtgever extra dient te betalen.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. D&S voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht middels een factuur. In geval van een uurtarief worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door D&S opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Eventuele reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Inrichtingskosten worden gedeclareerd bij de Overeenkomst. Kosten voor de salarisadministratie worden vooraf gedeclareerd op basis van het ingeschatte aantal loonstroken en worden achteraf gecorrigeerd, gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gedraaide loonstroken.

5. D&S is gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen indien de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:

  1. belastingcontrole omtrent de belastingaangifte of administratie van Opdrachtgever;
  2. vragen vanuit de Belastingdienst omtrent de belastingaangifte van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door D&S haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. D&S is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van D&S.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12. In geval van een betalingsachterstand van minimaal twee maanden heeft D&S het recht om het online account van Opdrachtgever te blokkeren. Alvorens D&S het account van Opdrachtgever zal blokkeren, zal D&S tijdig een betalingsherinnering sturen. In geval van een blokkade, dient Opdrachtgever D&S te vergoeden indien Opdrachtgever opnieuw toegang wenst te verkrijgen tot het online account. -> enkel indien de klant werkt met een account waarop ingelogd kan worden (zin verwijderen bij gebruik).

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal D&S zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien D&S meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

1. D&S gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal D&S de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van D&Sverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever D&S tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien D&S op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. D&S heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor D&S gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. D&S is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. D&S is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om D&S te vergoeden voor elk financieel verlies dat D&S lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overmacht

1. D&S is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van D&S wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van D&S, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan D&S zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van D&S of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van D&S buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. D&S is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van D&S alleen geacht te bestaan indien D&S dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van D&S, is D&S uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever D&S binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en D&S deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat D&S in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door D&S leidt tot aansprakelijkheid van D&S, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens D&S. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid van D&S is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

4. D&S sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. D&S is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart D&S voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door D&S geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van D&S.

6. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, is D&S niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de desbetreffende btw-aangiftes. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, valt het controleren van de btw-aangiften en juiste toepassing van de btw-regels niet onder de werkzaamheden van D&S. Tevens is D&S niet verantwoordelijk voor het indienen van btw-suppleties, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.

7. Indien D&S belastingaangifte doet voor Opdrachtgever, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie vormt dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van D&S.

8. Aan de genoemde te verwachten belastingbedragen van D&S richting Opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleend.

9. In het geval dat D&S betalingen klaarzet voor Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de ontvanger, bedragen en rekeningnummers van de betalingen, daar Opdrachtgever zelf als laatste stap in het proces de betalingen accordeert.

10. D&S is niet aansprakelijk voor aanmaningen en boetes van derden die Opdrachtgever ontvangt.

11. D&S is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12. Enige door D&S opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van D&S.

13. De inhoud van het opgeleverde advies van D&S is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van D&S opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van D&S. D&S is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

14. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is D&S nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in D&S haar eigen advies.

15. D&S staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens D&S verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16. Elke aansprakelijkheid van D&S vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

17. Elke aansprakelijkheid van D&S vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak D&S niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval Opdrachtgever D&S niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat Opdrachtgever D&S daarbij betrokken heeft.

18. Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen één maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van D&S is uitgesloten.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. D&S en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan D&S bekend gemaakt is en/of op andere wijze door D&S is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door D&S opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht D&S steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien D&S op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en D&S zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is D&S niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door D&S aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van D&S vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal D&S vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van D&S is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen D&S en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van D&S waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij D&S en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van D&S worden overgedragen aan Opdrachtgever, is D&S gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van D&S rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van D&S. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door D&S opgeleverde zaken, dient D&S expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van D&S rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan D&S verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan D&S zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart D&S van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart D&S voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart D&S voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan D&S verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van D&S of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ds-acc.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil D&S de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. D&S zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

5. Klachten inzake door D&S aan Opdrachtgever verzonden facturen dienen te geschieden binnen twee weken na de op de facturen vermelde datum van verzending. Ieder recht tot klachten over facturen vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij Opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de facturen. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen D&S en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. D&S heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen D&S en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag (locatie Den Haag) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Den Haag, 8 juni 2022

To top